A weboldal helyes működéséhez engedélyezze böngészőjében a javascriptet!

Megtisztult lélekkel Húsvétra

2023. március 20. (hétfő) 23:59

Immár hagyomány plébániánkon, hogy Virágvasárnap délután gyónási lehetőséget biztosítunk mindazok számára, akik megtisztult lélekkel óhajtanak részt venni a Szent Háromnak liturgiáján, illetve a húsvéti ünnepi szentmiséken. Ezen a délutánon legalább négy lelkipásztor áll a bűnbánattartók rendelkezésére. A hittanosok is ekkor végzik húsvéti szentgyónásukat. Használjuk ki ezt az egyedülálló lehetőséget!

Plakát ITT .

Cikkünket tovább olvasva lelkitükröt talál, mely segít a jó felkészülésben.

Lelkitükör felnőtteknek – kérdések, tanácsok a lelkiismeret-vizsgálathoz és a szentgyónáshoz:

Istenkapcsolatom

 • Krisztus egyedüli Isten, az Egyház pedig egyetlen közösség számomra, az üdvösség tekintetében?
 • Életem eseményeinek, erkölcseimnek alakítását hitem alapvetően befolyásolja-e? Ha nem, akkor mi vezet döntéseimben?
 • Elegendő időt szántam hitem megismerésére? Van-e olyan kötelező erejű hittétel (dogma), parancs, amit tudatosan elutasítok?
 • Veszélyeztettem-e hitemet (pl. hitellenes olvasmány, film, szekták, nem-keresztény vallásokkal való hitbeli kapcsolat, okkult társaságok, asztrológia, babona, sátánista barátok stb.)?
 • Okoztam-e az Egyházon és hittanos közösségemen belül egyenetlenkedést, megbotránko­zást? Viselkedésemmel voltam-e oka mások eltávolodásának a hittől, Egyháztól?
 • Megvallottam, megvédtem-e hitemet, amikor ez szükséges volt?
 • Bíztam-e Istenben, tudtam érte, parancsaiért veszni hagyni dolgokat, vagy görcsösen ragaszkodtam elképzeléseimhez, és kétségbeesett, kishitű voltam?
 • Bíztam-e kellően az Ő irgalmában? Hozzá menekülök, vagy más "biztosítékaim", támaszaim vannak (pl. jóslás)?
 • A jó és rossz események eltávolítottak vagy közelebb vittek hozzá?
 • Gondviselésére hivatkozva hanyagoltam saját felelősségemet a dolgok alakításában (vakmerő bizalom, felelőtlenség stb.)?
 • Istenkapcsolatom mennyire élő: van-e személyes Istenképem, Krisztus-arcom, aki rám tekint, akit megszólítok, vagy hűvös, fagyos a kapcsolatom?
 • Lázadoztam-e Isten ellen? Éreztem-e gyűlöletet iránta? Tudatos ellenszegüléssel, nyilvános hittagadással vétettem-e?
 • Istenfélelemben élek, vagy flegmán viselkedem vele és parancsaival szemben?
 • Szeretem az Istent?

Szentségi élet

 • Mennyire vagyok elmélyült, megújuló és mennyire rutinszerű a szentségek vételében?
 • Középpontja életemnek a szentségi találkozás (mise, gyónás), tudok alárendelni, ehhez igazítani dolgokat, programokat? (pl. rokonlátogatás, nyaralás, stb.)
 • Motiválja-e a szentségek vétele, a Krisztussal való ilyesfajta közösség a bűnöktől való tartózkodásomat?
 • Gondolok-e gyakran Isten előtti felelősségemre, és készülök-e a Vele való végső találkozásra? Voltam-e oka mások kiszakadásának a szentségi közösségből?
 • Saját hibámból maradtam-e el vasárnap és kötelező ünnepen szentmiséről? Ott mennyire vagyok figyelmes, adottságaimhoz képest tevékeny, összeszedett?
 • Vasárnapjaim mennyire különböznek a hétköznapoktól? Pl. hétvégi szórakozásaimról el lehet-e mondani, hogy keresztény módon zajlanak, menekülök-e ilyenkor is a munkába?
 • Elvégeztem húsvéti gyónásomat? Van-e olyan bűnöm, amit az évek során tudatosan (szentségtörés) vagy félelemből nem gyóntam meg?
 • Átérzem-e az imádság kötelességjellegét, vagy csak érzéseimre bízom magam annak gyakorlásában? Tartózkodom-e a szentségektől aggályosságból, bizalmatlanságból?

Isten megdicsőítése

 • Rendezett, rendszeres és Isten-közeli-e az imaéletem, vagy alkalmi csupán és monoton?
 • Káromkodtam-e, beszédem mennyire tiszta, mennyire hordozza Isten megdicsőítését?
 • Esküdtem-e hamisan, hitszegő módon?
 • Környezetemnek milyen példát adok életemmel? Kellő részt vállalok magamra egyház­községem életében és az evangélium társadalomban való jelenlétének előmozdításában?
 • Tagja vagyok-e vagy azonosulok-e olyan párttal, szervezettel, mely tudatosan akadályozza Egyházam életét, és a hitet csak magánügynek tekinti?
 • Cselekedtem-e az Egyház érdekei ellen?
 • Böjti fegyelmet megtartom-e? A kötelezően előírt lemondásoknál merek-e többet is vállalni?
 • Élő tagja vagyok-e egyházközségemnek, vagy csak élősködő benne?

Embertársaink

 • Életem felebarátaim javára irányul vagy magába zárkózott, önközpontú ember vagyok, aki nincs tekintettel másokra?
 • Észreveszem-e környezetemben – a testi, lelki javakban – szükséget szenvedőket; segítek rajtuk?
 • Voltam-e irigy, féltékeny, gonosz, mogorva, erőszakos, gyűlölködő, tapintatlan, pletykás, kapcsolataimban, életvitelemben felületes?
 • Semmibe vettem, kigúnyoltam, rágalmaztam, ok nélkül gyanúsítottam, vádoltam-e másokat?
 • Képes voltam-e felülemelkedni sértődöttségemen? Akaratomban mennyire voltam megbocsátó és közeledő azokhoz, akik megsértettek?
 • Kiktől választ el valamilyen "fal"?
 • Tápláltam-e ellenséges érzéseket magamban vagy másokban valaki iránt? Felhánytorgattam-e más hibáit?
 • Tevékenyen szolgáltam a kiengesztelődést?
 • Tettem valamit gyűlöletből, bosszúállásból? Előidéztem-e ellenségeskedést?
 • Lehetőségeimhez képest segítek-e a hozzám fordulókon vagy érzéketlen vagyok bajaik iránt?

Család, környezetem

 • A rám bízottak Isten előtti előmenetelét imádsággal, tevékeny szeretettel kellően előmozdítom-e, vagy példámmal, szavaimmal, helyeslésemmel bűneikben erősítem őket?
 • Kellő felelősséggel viseltetem-e szüleim iránt?
 • Életkoromnak megfelelően el tudok szakadni tőlük, szükséges távolságot tartok velük, vagy érdekből, emberi éretlenségből a kényelmes, sokszor bűnbe hajló, túlzott kötődést választom?
 • Elegendő időt szánok szüleimre, családomra, házastársamra, barátomra, barátnőmre?
 • Élők, elevenek-e kommunikációs csatornáink, szeretetkifejező képességünk formái?
 • Voltam-e irányukban gúnyos, tapintatlan, felelőtlen, kívántam nekik rosszat, megszégyenítettem-e őket?
 • Eleget imádkozom értük?
 • Munkatársaimmal, beosztottjaimmal emberségesen viselkedem? Kívántam tőlük erejüket meghaladó munkát, felelősséget? Udvarias megértő vagyok irányukba, vagy kizsákmányoló, zsarnok?
 • Tartok valakit "rabszolgasorsban" túlzott kötődésemmel, el nem engedéssel, birtokvággyal? Mindennapjaimban eszembe jut-e, hogy üdvösségüknek is munkása vagyok?
 • Munkámat a teremtés folytatásának tekintem-e, az alkotás örömével végzem, vagy csak nyűgnek fogom fel?
 • Foglalkozásom gátolja-e az evangélium terjedését? Okozok-e vele közvetlenül súlyosabb kárt, fájdalmat, egzisztencia-elvesztést másoknak?
 • Akadályoztam másokat vallási kötelességeik teljesítésében? Kötelességemet lelkiismerete­sen teljesítettem-e?
 • Munkahelyemnek tudatosan és súlyosan dologban voltam-e károkozója? Támogattam, fokoztam-e a társadalmi igazságtalanságot?

Az élet védelme

 • Egészségemre megfelelő módon figyelek vagy elhanyagolom, ill. túlzottan aggályoskodom?
 • Rongálom-e egészségemet mértéktelen evéssel, ivással, cigarettával, kábítószerrel vagy más kicsapongással, rendszertelen életmóddal, túlhajszoltsággal?
 • Vigyáztam-e környezetem tisztaságára, vagy pl. fokozott környezetszennyezéssel romboltam a Teremtés művét?
 • Foglalkoztam vagy megkíséreltem-e öngyilkosságot?
 • Veszélyeztettem-e mások egészségét, odafigyeltem-e a környezetemben élők jólétére?
 • Közreműködtem-e a megfogant élet kiirtásában (tablettával, tanáccsal, abortusz végrehajtásával vagy annál való segédkezéssel)? Volt-e abortuszom?
 • Megtettem-e mindent környezetemben az élet védelmében? Gyilkoltam-e vagy volt szándékomban ilyet tenni?
 • Szavaimmal befagyasztottam-e kapcsolatokat?
 • Buzdítottam-e mást, vagy volt-e részem az Egyház által elítélt mesterséges megtermékenyí­tési folyamatokban (pl. olyan esetek, amikor több petesejtet termékenyítenek meg, és ezek közül a feleslegessé váltakat elpusztítják)?
 • Közlekedésben veszélyeztettem-e mások épségét, életét?

Tisztaság erénye

 • Szítottam-e magamban tisztátalan vágyakat (pl. TV, internet, telefon szex, mással való érintkezés)? Kerestem-e ezeket?
 • Oka voltam-e annak, hogy más ilyenbe keveredett, vettem rá valakit erre?
 • Paráználkodtam-e (hányszor, azonos vagy más neművel)? Szerelemből vagy fizetett kapcsolatként?
 • Végeztem-e önkielégítést?
 • Tápláltam bűnös vágyakat más házastársa iránt?
 • Élettársi viszonyt vagy más bűnös kapcsolatot fenntartok-e?
 • Tekintettel vagyok-e mások szeméremérzetére?

Család

 • Házastársammal való viszonyomban meghatározó-e a szentségi dimenzió (pl. feltétlen hűség, hitbeli közösség és annak kifejezésformái)?
 • Krisztust látom-e benne?
 • Tiszteletben tartottam házastársam személyiségét vagy csak magamra gondoltam?
 • Házastársammal a családon belül van-e magán éltünk, személyes kapcsolatunk, vagy csak a gyerekek, az események tartanak össze?
 • Elegendő időt szánok családomra, kellő felelősségérzettel viseltetem irányukba?
 • Elutasítottam-e szeretet-megnyilvánulásaikat, vagy észreveszem azokat; bajaikra figyelmes vagyok-e, észreveszem azokat?
 • Segítem őket problémáik megoldásában? Hűséges voltam házastársamhoz, volt-e házasságtörésem, vagy kerestem-e más személynél érzelmi vigaszt, esetleg testi érintést?
 • Családi életünket, gyermekvállalásunkat, élettervünket csupán emberi (pl. anyagi) szempon­tok szerint határozzuk meg, vagy Isten és az Egyház tanítása a döntő ebben?
 • Imádkoztam-e a rám bízottakért, és segítettem-e emberi, hitbeli fejlődésüket?
 • Megértő, türelmes és igazságos voltam-e gyermekeim nevelésében, környezetemhez való viszonyulásomban, vagy csupán az indulatok irányítottak? Támaszkodhatnak rám?
 • Barátommal, barátnőmmel való kapcsolatom egymás felvállalására, hordozására irányul, vagy más szempontok vezérlik hozzátartozásomat?
 • Emberekért vállalt kötelezettségeimet (pl. bérma-, keresztszülői feladatok) mennyire teljesítem?

Anyagi javaink

 • Becsületesen kezelem a rám bízott javakat? Vesztegettem meg másokat kisebb vagy nagyobb dologban?
 • Saját vagy mások javát eltékozoltam-e? Csináltam-e felelőtlenül adósságokat?
 • Lopás, csalás, más vagyonának rongálása, szenvedélyes szerencsejáték, játékfüggőség, igazságtalan jólét jelen van-e az életemben, vagy ösztönöztem, segítettem-e ebben másokat?
 • Javaimmal segítem-e egyházamat, a szegényeket?
 • Jóvátettem-e az általam okozott kárt?
 • Húztam-e hasznot mások szükséghelyzetéből?
 • Képes vagyok adni, meghallani mások kérését?
 • Fukarság, pazarlás, a pénz-központúság mennyire jellemez engem?

Az Igazságban való élet

 • Életem, életvitelem, szavaim alapja az igazság vagy más?
 • Engedtem vagy folytattam-e bűnös manipulációt?
 • Hazudtam-e, és mi motivált ebben (gyávaság, dicsőség)?
 • Voltam-e kétszínű, alakoskodó?
 • Kiálltam-e az igazság mellett, és tudom-e tapintatosan és szeretettel jóra inteni, vagy a kritizálás a jellemző?
 • Ítélkeztem-e mások fölött?
 • Rágalmaztam mást?
 • Kutattam vagy visszaéltem magántitokkal?
 • Sértődöttségemen felül tudtam emelkedni? Nagyítottam fel más hibáját?
 • Sértettem meg embereket, hibáikról pletykáltam-e?
 • Milyen gyakran panaszkodom, sajnáltatom magam?
 • Tart-e fogságban TV, internet, közösségi oldal, vagy más dolog?

Mennyire jellemez:

 • kevélység,
 • hiúság,
 • bujaság,
 • beképzeltség,
 • erőszakosság,
 • nagyravágyás,
 • kapzsiság,
 • mértéktelenség,
 • lustaság,
 • mások előtt való bűnös bezárkózottság, elzárkózás,
 • sértődékenység,
 • türelmetlenség,
 • rendszertelen, csapongó, céltalan életvitel?
 • szolgálatkészség,
 • vendégszeretet,
 • együttérzés,
 • tiszta tekintet,
 • hálásszívűség,
 • megbecsülés,
 • kiengesztelődni tudás,
 • bocsánatkérés,
 • megbocsátás,
 • nagyvonalúság,
 • bőkezűség,
 • állapotbeli tisztaság,
 • odaadott élet,
 • megbízhatóság?
(Forrás: http://pestiferences.ferences.eu/gyontatas/lelkitukor/lelkitukor-felnotteknek/)