A weboldal helyes működéséhez engedélyezze böngészőjében a javascriptet!

Olvassuk el együtt egy év alatt A Katolikus Egyház Katekizmusát (KEK)!

2021. augusztus 4. (szerda) 7:00

www.iec2020.hu Lelki tréning napi 7 percben

JÉZUS MEGHALLGATJA AZ IMÁDSÁGOT

2616 A Jézushoz intézett imádságot Jézus már nyilvános működése idején meghallgatta olyan jelekkel, melyek halálának és föltámadásának hatékony erejét elővételezik: Jézus meghallgatja a hívő imádságot, akár szavakba foglalt (leprás, [79] Jairus, [80] kánaáni asszony, [81] jobb lator [82] ), akár ki nem mondott (a béna hordozói, [83] a ruháját megérintő vérfolyásos asszony, [84] a bűnös nő könnyei és kenete [85] ). A vakok nyomatékos kérése -- "Könyörülj rajtunk, Dávid fia!" (Mt 9,27), "Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam!" (Mk 10,48) -- fölelevenedik a Jézus-imádság hagyományában: "Úr Jézus Krisztus, Isten Fia, könyörülj rajtam, bűnösön!" A betegségek meggyógyításával vagy a bűnök megbocsátásával Jézus mindig válaszol az imádságra, mely hittel fordul hozzá: "Menj békében, a hited meggyógyított téged!"

Szent Ágoston nagyszerűen foglalja össze Jézus imádságának három dimenzióját: "Imádkozik értünk mint Papunk; imádkozik bennünk mint a mi Főnk; mi imádkozunk Hozzá mint Istenünkhöz. Ismerjük föl tehát Benne a mi hangunkat, és az Ő hangját mibennünk." [86]

SZŰZ MÁRIA IMÁDSÁGA

2617 Mária imádságáról az idők teljességének hajnalán kapunk kinyilatkoztatást. Isten Fia megtestesülése és a Szentlélek kiáradása előtt az Ő imádsága egyedülállóan működik együtt az Atya jóakaratú tervével: az angyali üdvözletkor Krisztus fogantatásáért, [87] és Pünkösdkor az Egyház, Krisztus Testének megformálódásáért. [88] Isten alázatos szolgálóleányának hitében megtalálta ajándéka számára azt a fogadtatást, melyre Isten az idők kezdete óta várt. Mária, akit a Mindenható "kegyelemmel teljessé tett", önmaga teljes fölajánlásával válaszol: "Íme, az Úr szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint". A "Fiat" keresztény imádság: egészen odaadni magunkat Neki, mert Ő egészen a miénk.

2618 Az evangélium kinyilatkoztatja, hogy Mária hogyan imádkozik és jár közben a hitben: Kánában [89] Jézus Anyja kéri a Fiát a menyegzős lakoma -- ami egy másik lakoma jele, tudniillik a Bárány menyegzős lakomájáé, aki az Egyház, az Ő menyasszonya kérésére testét és vérét ajándékozza -- szükségleteiért. Az Újszövetség órájában, a kereszt mellett [90] Mária mint az Asszony, az új Éva, az élők igazi anyja talál meghallgatásra.

2619 Ezért Mária éneke, [91] a latin "Magnificat", a bizánci Megalünarion egyszerre Isten Anyjának és az Egyháznak éneke, Sion lányának és Isten új népének éneke. Hálaadó ének az üdvösség rendjében kiáradt kegyelmek teljességéért, a "szegények" hálaéneke, akiknek reménye beteljesedett az atyáinknak, "Ábrahámnak és az ő ivadékának mindörökre" adott ígéretek teljesedése által.

Összefoglalás

2620 Az Újszövetségben az imádság tökéletes példája Jézus fiúi imája. Jézus imádsága, mely gyakran magányban, rejtekben történt, magában foglalja a teljes odaadást az Atya akaratának egészen a keresztig és a föltétlen bizalmat abban, hogy meghallgatásra talál.

2621 Jézus tanításában tanítja tanítványait, hogy megtisztult szívvel, élő és állhatatos hittel, gyermeki merészséggel imádkozzanak. Virrasztásra szólítja föl és arra hívja őket, hogy kéréseiket az Ő nevében terjesszék Isten elé. Maga Jézus Krisztus hallgatja meg a hozzá intézett imádságokat.

2622 Szűz Mária imádságát Fiat-jában és Magnificat-jában a nagylelkű, hitből fakadó teljes önfelajánlás jellemzi.

 

[79] Vö. Mk 1,40--41.
[80] Vö. Mk 5,36.
[81] Vö. Mk 7,29.
[82] Vö. Lk 23,39--43.
[83] Vö. Mk 2,5.
[84] Vö. Mk 5,28.
[85] Vö. Lk 7,37--38.
[86] Szent Ágoston: Enarratio in Psalmum 85, 1: CCL 39, 1176 (PL 36, 1081); vö. Institutio Generalis de liturgia Horarum 7, 2: Liturgia Horarum, 1. köt. 1973, 24.
[87] Vö. Lk 1,38.
[88] Vö. ApCsel 1,14.
[89] Vö. Jn 2,1--12.
[90] Vö. Jn 19,25--27.
[91] Vö. Lk 1,46--55.