A weboldal helyes működéséhez engedélyezze böngészőjében a javascriptet!

Olvassuk el együtt egy év alatt A Katolikus Egyház Katekizmusát (KEK)!

2020. október 10. (szombat) 7:00

www.iec2020.hu Lelki tréning napi 7 percben

III. Az egyetlen hit

172 Az Egyház évszázadok óta vallja minden nyelven, minden kultúrában, népben és nemzetben a maga egyetlen, az egy Úrtól kapott és az egyetlen keresztséggel továbbadott hitét, mely abból a meggyőződésből fakad, hogy minden embernek egy Istene és Atyja van. [50] Lyoni Szent Ireneusz, ennek a hitnek a tanúja kijelenti:

173 "Az egész világra, a föld végső határáig kiterjedt Egyház az apostoloktól és tanítványaiktól kapta ezt a hitet (...). E prédikációt (...) és ezt a hitet gondosan őrzi, mintha egyetlen házban lakna, és ugyanígy hisz ezeknek, tudniillik mintha egy lelke és egy szíve volna; és egyhangúlag prédikálja és tanítja és adja tovább ezeket, mintha egyetlen szája volna." [51]

174 "S ha különböző nyelvek vannak is a világon, a hagyomány tartalma egy és ugyanaz. A Germániában alapított egyházak ugyanúgy hisznek és adják tovább a hitet, mint Hispániában vagy a keltáknál, keleten vagy Egyiptomban, Líbiában vagy a világ közepén..." [52] "Igaz és megbízható az Egyház üzenete, mert az egész világon az üdvösségnek egy és ugyanazon útját hirdeti." [53]

175 "Az Egyháztól kapott hitet őrizzük, amely Isten Lelkétől mint egy jó edényben őrzött nagyszerű letétemény megújul, s magát az edényt is megújítja, ami magában foglalja." [54]

Összefoglalás

176 A hit az egész ember személyes ragaszkodása az önmagát kinyilatkoztató Istenhez. Az értelem és az akarat ragaszkodik a kinyilatkoztatáshoz, melyet Isten tettekkel és szavakkal adott Önmagáról.

177 "Hinni" tehát kettős kapcsolatot jelent: kapcsolatot a személlyel és kapcsolatot az igazsággal; az igazsággal, az azt tanúsító személy iránti bizalom miatt.

178 Senki másban nem kell hinnünk, mint Istenben: az Atyában, a Fiúban és a Szentlélekben.

179 A hit Isten természetfölötti ajándéka. Ahhoz, hogy hinni tudjon, az embernek szüksége van a Szentlélek belső segítségeire.

180 "Hinni" emberi, tudatos és szabad cselekedet, mely megfelel az emberi személy méltóságának.

181 "Hinni" egyházi cselekedet. Az Egyház hite megelőzi, szüli, fenntartja és táplálja hitünket. Az Egyház minden hívő Anyja. "Már nem lehet Isten Atyja annak, akinek nem Anyja az Egyház." [55]

182 "Mi mindazt hisszük, amit Isten írott vagy áthagyományozott Igéje tartalmaz, és az Egyház (...) mint Istentől kinyilatkoztatott dolgokat elénk ad, hogy higgyük." [56]

183 A hit elengedhetetlenül szükséges az üdvösséghez. Maga az Úr mondja: "Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik." (Mk 16,16)

184 A hit (...) bizonyos előíze annak a megismerésnek, mely a jövőben boldoggá fog tenni minket. [57]

 

[50] Vö. Ef 4,4--6.

[51] Lyoni Szent Ireneusz: Adversus haereses 1, 10, 1--2: SC 264, 154--158 (PG 7, 550--551).

[52] Lyoni Szent Ireneusz: Adversus haereses 1, 10, 2: SC 264, 158--160 (PG 7, 531--534).

[53] Lyoni Szent Ireneusz: Adversus haereses 5, 20, 1: SC 153, 254--256 (PG 7, 1177).

[54] Lyoni Szent Ireneusz: Adversus haereses 3, 24, 1: SC 211, 472 (PG 7, 966).

[55] Kártágói Szent Ciprián: De Ecclesiae catholicae unitate, 6: CCL 3, 253 (PL 4, 519.)

[56] VI. Pál pápa: Sollemnis Professio fidei, 20: AAS 60 (1968), 441.

[57] Aquinói Szent Tamás: Compendium theologiae 1, 2.